เมืองเก่าคูบัว สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญในราชบุรี

Old Town, Cu Bua

ในอดีตจังหวัดราชบุรีเคยเป็นหัวเมืองมาก่อน ดังนั้นในเขตจังหวัดก็จะมีชุมชนเมืองโบราณอยู่ประปราย แต่ว่าในปัจจุบันหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ที่ หนึ่งในนั้นก็คือเมืองคูบัวนั่นเอง พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนี้เป็นที่ราบสูง ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนัก ลักษณะของเมืองจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ โดยมีลักษณะเป็นคูน้ำ 1 ชั้นอยู่ระหว่างคันดิน 2 ชั้น โดยขนาดของคูน้ำมีความกว้างถึง 50 เมตร คันดินสูง 3 เมตร กว้าง 50 เมตร ส่วนในทางทิศเหนือของเมืองจะเป็นแนวกั้นธรรมชาติ คือ ห้วยคูบัวนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นแนวกั้นเมืองที่ดีมากๆ เพราะในอดีตนั้นจะมีการล่าอาณาเขตกันอยู่บ่อยๆ ดังนั้นที่ที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐาน หรือการอยู่อาศัยที่ปลอดภัย จะต้องมีแนวกั้นอาณาเขตที่ชัดเจน แข็งแรง เข้าถึงจากภายนอกได้ยาก ทำให้เมืองได้รับความปลอดภัยจากการรุกรานในการล่าอาณาเขต นอกจากนี้เมืองคูบัวมีลำน้ำสายหลักไหลผ่านสองสาย คือ ห้วยคูบัวและห้วยชินสีห์
ครั้งแรกที่ค้นพบสถานที่แห่งนี้ นักโบราณคดีได้ขุดพบสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆ มากมาย ทั้งกำไล ต่างหู เครื่องประดับต่างๆ รวมไปถึงภาชนะดินเผา เป็นต้น จึงสามารถที่จะคาดการได้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมาก่อน ซึ่งอาจจะหมายถึงเมืองท่าที่สำคัญๆ เลยก็ได้ ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็อยู่รวมกันกับชุมชนของชาวในปัจจุบัน ซึ่งบางสถานที่ที่ถูกค้นพบก่อน ก็จะได้รับการบูรณะตกแต่งขึ้นมาให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ บางส่วนก็ยังอยู่ระหว่างการขุดค้น ปัจจุบันมีการค้นพบแล้วกว่า 60 แห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวชมดูสถานที่รอบๆ ได้ ได้แก่ วัดโขลงสุวรรณคีรี ภายในมีวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นศิลปะสมัยทวารวดี แถมตรงนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวไทยยวนด้วย นอกจากวิหารแล้ว ภายในวัดยังมีสถานที่ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวให้ชมด้วย เช่น พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยยวน มีของใช้ วัตถุโบราณต่างๆ แบบจำลองวิถีชีวิต เสื้อผ้า อาภร เป็นต้น นอกจากนี้บริเวณที่อยู่นอกเหนือคันดิน ก็ยังคงมีการค้นพบซาก วัตถุโบราณเช่นกัน และยังมีแหล่งโบราณสถานอีกทั้งหมด 27 แห่ง วัตถุโบราณโดยส่วนใหญ่มักจะสร้างด้วยอิฐ ซึ่งเป็นอิฐสมัยทวารวดีที่มีขนาดใหญ่มาก แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี และความพยายามของคนในสมัยก่อนที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่สิ่งที่สร้างขึ้นมามักจะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และความเชื่อต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาที่แน่วแน่ของคนไทยที่มีมาตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวลักษณะนี้จะไม่ได้มีความบันเทิงถูกใจวัยรุ่นสมัยนี้เท่าไรนัก แต่ก็อยากจะให้เยาวชนทั้งหลายให้เห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย รวมถึงอยากทุกๆ คนมีส่วนร่วมในการรักษาสถานที่ประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดก็ตาม ต่างก็มีความสำคัญมากๆ กับประเทศชาติของเรา