วัดอรัญญิกาวาส แหล่งโบราณสถานประจำจังหวัดราชบุรี

Wat Aranyikaras-s

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นโบราณสถาน หรือพุทธสถาน ส่วนใหญ่ที่คนก่อสร้างขึ้นมา มักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนาต่างๆ โดยแต่ละยุคก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เพราะในแต่ละยุคนั้นความเจริญจะมีคามแตกต่าง การเข้ามาของวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทยก็มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหากในสมัยนั้นเขมรเข้ามามีอิทธิพลกับประเทศของเรา ประติมากรรมที่สร้างขึ้น ก็มีความคล้ายกับวัฒนธรรมขอม เป็นต้น จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งก่อสร้าง หรือประติมากรรมที่บรรพบุรุษเราสร้างขึ้น ก็จะกลายมาเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันต่อไป ในบางสถานที่สิ่งก่อสร้างนั้นมีความสวยงามมากก็จะมีการพัฒนาให้มีความแข็งแรง คงทน สร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว กลายเป็นที่สนใจของทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทยเอง ได้เรียนรู้ ศึกษาวัฒนธรรม ศึกษาศิลปะในอดีต เป็นต้น
ดังเช่นในจังหวัดราชบุรี เป็นอีกเขตหนึ่งที่เคยเป็นหัวเมืองมาก่อน ดังนั้นจึงสามารถคาดการได้ว่าในอดีตบริเวณจังหวัดราชบุรีนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะมาก เมื่อมีคนอาศัยอยู่สิ่งก่อสร้าง ประติมากรรมต่างๆ ก็ย่อมมีมากตามไปด้วย ดังที่เห็นหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ จะเห็นเจดีย์เก่าบ้าง พระปรางค์บ้าง เหลืออยู่ประปรายทั้งจังหวัด โดยแต่ละที่ก็หลงเหลือความสมบูรณ์ไว้มากน้อยต่างก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงคงทนของการสร้างมาตั้งแต่แรก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพอมีเค้าโครงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมกันบ้าง อย่างเช่น วัดอรัญญิกาวาส เป็นวัดที่มีพระปรางค์เก่าตั้งอยู่
วัดอรัญญิกาวาส เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งถูกก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยขอม เดิมชื่อวัดว่า วัดเจริญธรรมวิหาร วัดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็เพราะว่าภายในวัดมี พระปรางค์เก่าแก่ มีทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2030 – พ.ศ. 2035 ใช้เวลาในการสร้าง 5 ปี แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีอายุรวม 530 ปีแล้ว เมื่อก่อนนั้นมีเจดีย์ทั้งหมด 5 องค์ โดยตรงกลางเป็นองค์ใหญ่ แล้วล้อมด้วยองค์เล็กอีก 4 มุม แต่ปัจจุบันองค์เล็กเหลืออยู่องค์เดียว ฝั่งทิศใต้ สร้างด้วยหินทราย แต่อย่างไรก็ตามพระปรางค์แห่งนี้ก็มีการบูรณะดูแลมาเรื่อยๆ รอบของพระปรางค์จะประดับตกแต่งไปด้วย ภาพแกะสลักซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันไป เรียกได้ว่าเป็นที่น่าสนใจของคนที่ชื่นชอบประติมากรรมแบบนี้มากๆ เพราะว่ามีทั้งรูป พระนารายณ์ทรงครุฑ และภาพเทวดาต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเชื่อมาจากศาสนาทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ หรือศาสนาพราหมณ์ก็ตาม นอกจากตัวพระปรางค์แล้ว ในส่วนของกำแพงล้อมรอบพระปรางค์นั้นเป็นระเบียงคด ที่ประดิษฐานด้วยพระพุทธรูปหินทราย ซึ่งคาดว่าเป็นศิลปะสมัยอยุธยา และพระพุทธรูปหินแดง ที่คาดว่าเป็นศิลปะสมัยลพบุรีด้วย ซึ่งมีทั้งหมด 41 องค์ เอาเป็นว่าหากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัดแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งสำคัญๆ ของประเทศไทยที่น่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว