2.อุทยานหุ่นขี่ผึ้งสยาม ราชบุรี

Siamese Bee Riding Park 201

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนจังหวัดราชบุรี เนื่องจากความตั้งใจของคนงานหล่อพระพุทธรูป และงานหล่อประติมากรรมต่างๆ ที่มีความชำนาญมากกว่า 40 กว่าปีที่ผ่านมา โดยจะสร้างสรรค์ผลงานเป็น รูปปันเหมือนจริง ทั้งคน สัตว์ และสิ่งของต่างๆ จนประสบผลสำเร็จ จากการสร้างประติมากรรม หุ่นขี้ผึ้งจำลองวิถีชีวิตคนไทยในแต่ละภาค หลังจากนั้นจึงได้ก่อตั่งโครงการอุทยานหุ่นขี่ผึ้งสยาม ราชบุรีขึ้น เพื่อให้ลูกหลายได้ศึกษาการใช้ชีวิตของคนในแต่ละภาคและบุคคลสำคัญที่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาได้

Siamese Bee Riding Park 211

Siamese Bee Riding Park 201

Siamese Bee Riding Park 202

Siamese Bee Riding Park 203

Siamese Bee Riding Park 204

Siamese Bee Riding Park 205

Siamese Bee Riding Park 206

Siamese Bee Riding Park 207

Siamese Bee Riding Park 208

Siamese Bee Riding Park 209

Siamese Bee Riding Park 210